top of page

2022 / 10th

Master 2nd

Masato Onozawa

Ryohei Hamashima

Master 1st

Yuta Ishibashi

Ryuya Komatsu

Yu Shiratori

Bachelor 4th

01_アートボード 1.png

Teruya Uchida

07_アートボード 1.png

Yuta Kuwahara

06_アートボード 1.png

Masato Hara

02_アートボード 1.png

Shotaro Oda

08_アートボード 1.png

Masato Koguchi

03_アートボード 1.png

Motoki Yokosuka

06_アートボード 1.png

Azusa Kurimoto

04_アートボード 1.png

Hana Shibamoto

08_アートボード 1.png

Riho Kurasawa

07_アートボード 1.png

Shogo Nakajima

05_アートボード 1.png

Ami Yoshiwara

bottom of page